el cervell humà

dissabte, 15 de setembre de 2007


El cervell humà es troba en un creixement continuat. Durant els sis primers anys de vida. Aquest creixement es deu a la formació de connexions nervioses noves.
Aquesta etapa de creixement cerebral intensiu es relaciona amb algunes capacitats excepcionals poc conegudes; entre d’altres, tenim:
1) Enorme capacitat d’absorció de dades. Pràcticament qualsevol aspecte de la realitat que és present en forma concreta, predicible i consistent pot ser captada pels infants amb molta facilitat: quantitats, paraules escrites, patrons de moviment, imatges, patrons de comportament, etc.
2) Gran capacitat d’associar les dades absorbides per formar estructures de coneixement, la qual és proporcional a la quantitat de dades adquirides. De forma silenciosa, el cervell estableix relacions de semblança, diferencia, dependència, pertinença, etc. i organitza les dades amb una facilitat que depèn del grau d’estimulació.
3) Les intel·ligències es desenvolupen més o menys independentment, no obstant, l’estimulació de qualsevol d’elles, afavoreix a totes, especialment a l’infantesa.
4) El desenvolupament durant els primers sis anys determina el grau del potencial de intel·ligència, definint les possibilitats posteriors .
Durant la infància, el cervell te un enorme potencial de desenvolupament en milers de sentits, a nivells extraordinaris, dependrà de l’estimulació que rebi des dels seus pares.
Fins al moment, no hi ha cap computadora ni sistema que superi les capacitats del cervell humà .


Si T'agrada Aquest Bloc pots votar-me
Vota'm al TOP CATALÀ!